Informacje prawne

Informacje prawne

Wydawcą i właścicielem niniejszej witryny internetowej jest:
 

Firma RAGT SEMENCES S.A.S.
z kapitałem w wysokości 43 275 010 euro.
Siedziba główna: Rue Emile Singla - Site de Bourran - 12000 RODEZ
Rejestr Handlowy Spółek miasta Rodez 431 899 756
Telefon: 05 65 73 41 00
Faks: 05 65 73 41 99
E-mail: accueil@ragt.fr

Wspólnotowy nr identyfikacyjny VAT: FR 52 431 899 756

 

nazywana dalej „RAGT Semences”.

Dyrektor publikacji: pan Laurent GUERREIRO

Jest on dostępny pod następującym adresem:
www.ragt-semences.fr

Wykonanie:

SQLI

SA au capital de 1.822.927,45 €

RCS 353 861 909

Siège social: Immeuble Le Pressensé

268 avenue du Président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

Tel.: 01 55 93 26 00

Dane kontaktowe webmastera:

Laurent BROS - lbros@ragt.fr

Host:
SQLI

 

Ogólne warunki użytkowania

 

Preambuła

Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępnych na witrynie wyłącznie pod warunkiem akceptacji niniejszych ogólnych warunków użytkowania.
Użytkownik witryny oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszych ogólnych warunków użytkowania i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Użytkownik oświadcza, że dysponuje kompetencjami oraz środkami niezbędnymi w celu dostępu do witryny i korzystania z niej.

Przedmiot
Celem niniejszego dokumentu jest wyłącznie określenie warunków użytkowania niniejszej witryny internetowej.

Data wejścia w życie - Okres obowiązywania

Niniejsze ogólne warunki użytkowania wchodzą w życie w dniu ich opublikowania w sieci i obowiązują począwszy od chwili pierwszego użytkowania witryny przez użytkownika.
Niniejsze ogólne warunki użytkowania obowiązują przez cały okres korzystania z witryny, do chwili opublikowania nowych warunków użytkowania, które je zastąpią.
Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z dalszego korzystania z usług oraz witryny, ale pozostaje odpowiedzialny za ich wykorzystywanie w przeszłości.

Linki
RAGT Semences zastrzega sobie prawo umieszczenia na swojej witrynie internetowej linków umożliwiających dostęp do innych witryn.
Użytkownik jest niniejszym informowany, że witryny, do których prowadzą zamieszczone linki nie są własnością firmy RAGT Semences.
RAGT Semences nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści informacji zamieszczanych na witrynach, do których prowadzą linki.
Zamieszczanie linków prowadzących do niniejszej witryny bez wcześniejszego uzyskania zgody firmy RAGT Semences jest zabronione.
RAGT Semences nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostęp przez użytkowników za pośrednictwem linków zamieszczonych na niniejszej witrynie do jakichkolwiek innych zasobów, które znajdują się w sieci Internet.

Pliki Cookie
Użytkownik jest niniejszym informowany, że podczas odwiedzin na witrynie plik cookie może zostać automatycznie zapisany w jego przeglądarce internetowej.
Pliki cookie służą do zapisywania pewnych informacji na twardym dysku urządzenia użytkownika.
Pliki cookie nie zawierają w żadnym wypadku jakichkolwiek informacji poufnych, ale umożliwiają zapamiętywanie stron odwiedzanych przez użytkownika.
Użytkownik ma prawo dostępu, usunięcia i modyfikacji jego danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem plików cookie.
Ustawienia parametrów przeglądarki internetowej umożliwiają uzyskiwanie informacji dotyczących obecności plików cookie oraz zapobieżenie ich zapisywaniu w sposób opisany na stronie: http://www.cnil.fr.

Zakres odpowiedzialności wydawcy
Firma RAGT Semences nie ponosi żadnej odpowiedzialności:
- za jakość usług, które są oferowane „w stanie bieżącym”;
- za jakiekolwiek zakłócenia dotyczące użytkowania witryny;
- za brak dostępności witryny;
- za jakiekolwiek zagrożenia informatyczne, mogące stanowić zagrożenia dla wykorzystywanego przez użytkownika sprzętu komputerowego oraz jego danych;
- za jakiekolwiek naruszenie praw użytkowników w ujęciu ogólnym.
Firma RAGT Semences dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom informacje i/lub narzędzia dostępne i sprawdzone, jednak nie ponosi w żadnym wypadku jakiejkolwiek odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju błędy, brak dostępności informacji i/lub obecność wirusów komputerowych oraz jakiekolwiek naruszenia obowiązujących przepisów zagrożone obowiązującymi sankcjami prawnymi w odniesieniu do tej witryny.
Informacje przekazywane przez wydawcę witryny nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia dodatkowej, własnej analiz sytuacji.
Wydawca witryny nie udziela żadnej gwarancji w odniesieniu do prawdziwości, kompletności i aktualności informacji zamieszczanych na witrynie.
W związku z powyższym, użytkownik oświadcza niniejszym, że wykorzystuje określone powyżej informacje wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Zakres odpowiedzialności użytkownika
Zgodnie z postanowieniami niniejszych ogólnych warunków użytkowania, użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania usług oferowanych na witrynie oraz wszystkich innych informacji, do których może posiadać dostęp w celach zgodnych z obowiązującymi przepisami dotyczącymi porządku publicznego, dobrych obyczajów i praw osób trzecich. Użytkownik oświadcza, że wykorzystywane przez niego wyposażenie komputerowe nie zawiera żadnych wirusów i znajduje się w doskonałym stanie.
Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób zakłócał korzystania z witryny przez innych użytkowników oraz uzyskiwał dostępu do części witryny, do których dostęp jest zastrzeżony. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przeprowadzał żadnych czynności mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa informatycznego firmy RAGT lub innych użytkowników. Analogicznie, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w żaden sposób zakłócał lub przerywał normalnego funkcjonowania witryny.
Ponadto, użytkownik nie ma prawa prowadzenia jakichkolwiek czynności o charakterze handlowym, politycznym i marketingowym, a w szczególności wysyłania niepożądanych wiadomości e-mail.
Użytkownik nie ma prawa pozyskiwania, wykorzystywania lub przetwarzania w jakikolwiek sposób danych osobowych innych użytkowników.

Prawa własności intelektualnej
Wszystkie elementy stanowiące własność firmy RAGT Semences, takie jak między innymi witryna internetowa, rysunki, modele, elementy obrazowe, teksty, zdjęcia, logo, karty graficzne, oprogramowanie, wyszukiwarki, bazy danych - przy czym lista nie jest wyczerpująca - stanowią jej wyłączną własność.
Żadne postanowienia niniejszych ogólnych warunków użytkowania nie oznaczają przekazania na rzecz użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej do elementów stanowiących własność firmy RAGT Semences.
Wszelkiego rodzaju kopiowanie treści witryny w całości lub w części przez dowolne strony trzecie bez uzyskania wyraźnej zgody wydawcy witryny jest absolutnie zabronione i w rozumieniu obowiązujących przepisów stanowi przypadek przestępstwa dotyczącego fałszerstwa.
Powyższa klauzula obowiązuje także w odniesieniu do znajdujących się na witrynie baz danych, chronionych przepisami francuskiej ustawy z dnia 1 lipca 1998 roku, stanowiącej transpozycję do krajowego Kodeksu własności intelektualnej postanowień dyrektywy europejskiej z dnia 11 marca 1996 roku w sprawie ochrony prawnej baz danych.
Wszystkie znaki towarowe wydawcy witryny i jego firm partnerskich, a także logo zamieszczane na witrynie stanowią zastrzeżone znaki towarowe (pół-graficzne lub nie).
Analogicznie, znaki towarowe i logo należące do firm określanych jako „Partnerzy” są również objęte ochroną.
W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu własności intelektualnej, jakiekolwiek reprodukowanie tych znaków towarowych lub logo w całości bądź w części przy wykorzystaniu elementów zamieszczonych na witrynie bez wcześniejszego uzyskania zgody jej wydawcy jest całkowicie zabronione. 

Przepisy ustawy dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich
Aby zapewnić im odpowiednie usługi, firma RAGT Semences może pozyskiwać od użytkowników witryny ich dane osobowe.
Pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego pozyskiwane są dane osobowe, znajduje się informacja dotycząca obowiązkowego lub nieobowiązkowego charakteru przekazania tych danych.
Dane pozyskiwane za pośrednictwem witryny będą wykorzystywane wyłącznie przez firmę RAGT Semences, jej filie i spółkę nadrzędną RAGT Semences. Dane te mają charakter poufny i są traktowane jako takie. Nie mogą one być przekazywane jakimkolwiek osobom trzecim.

Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich z późniejszymi modyfikacjami, wszystkie przypadki automatycznego przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem witryny będą stanowić przedmiot deklaracji składanej(ych) do francuskiej Krajowej Komisji Informatyki i Swobód Obywatelskich.
Użytkownik jest niniejszym informowany, że zgodnie z postanowieniami artykułu 32 francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich z późniejszymi modyfikacjami, informacje przekazywane za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na witrynie są niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie i są przeznaczone wyłącznie dla wydawcy witryny, ponoszącego odpowiedzialność za ich przetwarzanie jedynie w celach administracyjnych i handlowych.
Ponadto użytkownik jest informowany, że dysponuje prawem wglądu, dostępu, modyfikacji i wyrażenia z uzasadnionych powodów sprzeciwu wobec wykorzystywania jego danych osobowych - w tym celu należy przesłać odpowiedni wniosek na adres: RAGT Semences - Rue Emile Singla -Site de Bourran - 12000 RODEZ, wraz z kopią dowodu tożsamości.
Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich przepisów francuskiej ustawy z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki, baz danych i swobód obywatelskich z późniejszymi modyfikacjami, których naruszenie podlega obowiązującym sankcjom prawnym.
W szczególności, użytkownik nie ma prawa pozyskiwania i wykorzystywania jakichkolwiek danych o charakterze osobowym, do których może posiadać dostęp, a w ujęciu ogólnym, prowadzenia jakichkolwiek czynności mogących stanowić zagrożenie dla prywatności lub reputacji osób trzecich.

Prawo właściwe i kompetencje sądów
Niniejsze ogólne warunki użytkowania podlegają wyłącznie prawu francuskiemu. Dotyczy to zarówno wszystkich zagadnień merytorycznych, jaki i formalnych. Wszystkie spory dotyczące obowiązywania niniejszych ogólnych warunków użytkowania będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy posiadające kompetencje terytorialne dla siedziby głównej firmy RAGT Semences.

W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego dokumenty zostały uznane z jakiegokolwiek powodu za niezgodne z obowiązującymi przepisami, nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania, będą one uważane za nieobowiązujące, jednak nie będzie to miało żadnego wpływu na obowiązywanie wszystkich pozostałych postanowień.

Dziękując za Państwa zainteresowanie jej witryną internetową, firma RAGT Semences życzy przyjemnego korzystania z witryny.